پیشنهادات و انتقادات

خواهشمندیم ما را در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر بیمارستان ، با بیان  نظرات و پیشنهادات خود  یاری فرمایید.