; واجدین شرایط می توانند رزومه حاوی مشخصات فردی، سوابق تحصیلی ، شغلی  و آدرس و شماره خود را به ایمیل info@bahonarhospital.ir ارسال و یا به شماره 22290552 فکس نمایند.