حاکمیت بالینی عبارت از چارچوبی است که در محدودهٔ آن، سازمان‌های ارائه دهندهٔ خدمات درمانی موظف به پاسخگویی به طور مستمر و بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات خود هستند و لازم است ضمن حفظ استانداردهای بالای مراقبت از بیماران، به ایجاد محیطی بپردازند که در آن، مراقبت‌های بالینی در برترین شکل خود به شکوفایی خواهد رسید.

تعریف بالا، سه ویژگی کلیدی و اساسی در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت بالینی را در بر گرفته‌است.

این سه ویژگی عبارتند از:
    - قابل تصدیق بودن یا نمایان بودن استانداردهای بالای مراقبت
    - مسئولیت پذیری و پاسخگویی شفاف در قبال این استانداردها
    - دستیابی به بهبودی و سلامت پویا و ثابت و پایدار

 

حاکمیت بالینی یعنی :

ارتقا مستمر خدمات سلامت بر اساس استانداردها به عبارتی:

انجام دادن کارهای درست

به شیوه درست

در مکان و زمان درست

برای بیمار درست

همراه با پیدایش نتیجه درست

 

7 محورحاكميت باليني چیست؟

  • مدیریت خطر
  • استفاده از اطلاعات
  • اثربخشی بالینی
  • تعامل با بیمار و جامعه
  • ممیزی بالینی
  • مدیریت کارکنان
  • آموزش و مهارت آموزی

 

حاكميت باليني چه چیزی نیست؟

حاکمیت بالینی یک فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست   

حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت بیمارستان نیست

حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نیست

حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقررات برای پیروی نیست

عناصر حاکمیت بالینی مفاهیم جدید نیستند

در حال تکمیل