اعتبار بخشی

فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و راههای اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد.
اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است.
در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان،باید گفت: موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است که در این راستا بیمارستان شهید دکتر  باهنر با تدوین  رسالت- چشم انداز و ماموریتها و همچنین برنامه استراتژیک و عملیاتی در جهت رسیدن به اهداف گام برمی دارد.

در حال تکمیل