ليست بيمه هاي طرف قرارداد
 
نام بیمه تلفن آدرس
 خدمات درماني         5 88526180  

دكتر فاطمي روبروي سازمان  آب

 S.O.S                 88648400               گاندي-كوچه 16
 بانك تجارت           66464134                
 سپه       66740001-66740643  
كشاورزي    88283400  
 بانك مركزي          64462435              فردوسي
 بانك ملت                                       ايرانشهر شمالي-روبروي پارك هنرمندان 
 آتيه سازان حافظ     88744161           ويلا-كوچه محمدي
صادرات   خ سمیه
صنعت و معدن   خ وزرا