هزينه زايمان (در حالت عادي با يك روز بستري)

 

 

فرهنگي (بدون بیمه پایه)

فرهنگي(داراي كارت طلايي و خدمات درماني)

خصوصي

طبيعي

25/500/000

18/000/000

36/000/000

سزارين

32/000/000

25/000/000

42/000/000

 
* لازم به ذکر است فرهنگیان دارای دفترچه تامین اجتماعی با تحویل مدارک به تامین اجتماعی می توانند مبلغ 7/500/000 ریال دریافت نمایند.