هركه بر اين سراي پای نهد

              بر ما منت نهاد

 

عزيز و گرامي اش داريم و خدمتش نماييم

                  از درگاه قدسي سلامتيش را آزو كنيم .

 انگيزه خلقت بشر همانا عبادت حضرت حق است و خدمت به خلق بالاترين عبادات .
اساس حيات انسانها جز به محبت و عشق نيست و حضور و بروز اين دلدادگي صداقت است و خدمت بي منت .
درد كه اگر با صبر توام باشد مايه اجر و درمان آن با تكيه بر لطف حق اگر با عشق باشد موجب رضايت يزدان پاك.  

افتخار ما به اين است كه گرد هم آمديم تا اندوخته هاي علمي مان را با ابزار پيشرفته بياموزيم و با نگاه به شفاي الهي بر بالين بيمار خدمت نماييم اميدواريم تا آنچه ارائه مي نماييم موجب رضايت واقع گردد و خوشحاليم كه شما را هميشه همراه خود داريم ، تا ببينيم آنچه از نظرهايمان پنهان است ، و بباليم به آنچه با كلام و دستان قدسي شما به آن نائل مي شويم .

افتخار ما به اين است كه گرد هم آمديم تا اندوخته هاي علمي مان را با ابزار پيشرفته بياموزيم و با نگاه به شفاي الهي بر بالين بيمار خدمت نماييم اميدواريم تا آنچه ارائه مي نماييم موجب رضايت واقع گردد و خوشحاليم كه شما را هميشه همراه خود داريم ، تا ببينيم آنچه از نظرهايمان پنهان است ، و بباليم به آنچه با كلام و دستان قدسي شما به آن نائل مي شويم .

 

معرفي رياست بيمارستان

كورش اسكندري

 

تولد : 1341

رشته تحصيلي : فيزيوتراپي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران

سوابق : 30 سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش در رده هاي معلمي ، معاون مجتمع مدارس خارج از كشور ، رئيس اداره رفاه ،معاون بيمه و درمان ، مديركل اداره تعاون و پشتيباني

تاريخ انتصاب : 89/6/1