اورژانس
 

سرپرستار :
نسرين طهماسبي تبار

ليسانس پرستاري از دانشگاه بوعلي سينا همدان دارای 17 سال سابقه کار

 
pic

 

بخش اورژانس بيمارستان شهيد باهنر از سال 1377 تا حال فعال مي باشد اين بخش شامل اتاق CPR ، پزشك عمومي ، پزشك طب اورژانس ،تزريقات ، ترياژ ، تختهاي تخت نظر خانمها و آقايان و اطفال ،اتاق ايزوله ،اتاق عمل سرپايي و استيشن پرستاري مي باشد اين بخش بصورت شبانه روزي پذيراي كليه بيماران مي باشد اعمال جراحي سرپايي دراتاق عمل اورژانس انجام ميشود

تعداد 11نفر پزشك عمومي 6نفر پزشك طب اورژانس و12نفر پرستار و2نفر بهيار 1نفر منشي و2نفر خدمات دراين بخش مشغول خدمت هستند.