بخش جراحي زنان

 

سرپرستار :

آذردخت مرادي نيا 

كارشناس پرستاري 22 سال سابقه خدمت

 

 

 

بخش جراحي زنان اولين بخش راه اندازي شده از سال 77 مي باشداين بخش با داشتن 15 تخت فعال و3اتاق خصوصي و2اتاق عمومي آماده خدمت رساني به مددجويان گرامي مي باشد. انواع جراحي زنان مانند سزارين ،زايمان ،برداشتن رحم بستن لوله ، جراحي كيست تخمدان ، جراحي هاي عمومي مانند جراحي كيسه صفرا ، آپانديس، جراحيهاي روده و انواع جراحي هاي سروگردن دراين بخش بستري و انجام مي شود طرح دوستدار كودك دربخش اجرا شده و نوزادان بلافاصله بعد از تولد دركنار مادر قرار مي گيرند .

 

نوزادان ايكتر زرد نيز دراين بخش بستري وتحت نظر فتوتراپي قرار مي گيرند.