بخش نوزادان

 

سرپرستار :

 فرنوش سادات دربندي

كارشناس مامايي/فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 17 سال سابقه خدمت

 

 

 

 

 

در بخش نوزادان 7 عدد تخت  نوزاد و 3 دستگاه انكوباتور نوزاد ، 1 دستگاه انكوباتور پرتابل ، 2 دستگاه فتوتراپي intesitive و 2 دستگاه فتوتراپ ساده موجود است . امكانات نگهداري از نوازد سالم و بيمار به غير از موارد نياز به دستگاههاي كمك تنفسي و نوزاد  پره ماچور در اختيار مادران قرار دارد. يك اتاق جهت بستري كردن نوزادان دچار ايكترنوزادي با كليه امكانات و بدون محاسبه قيمت براي مادر كنار نوزاد در نظر گرفته شده است.

اين بيمارستان داراي لوح دوستدار كودك از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد.