اتاق عمل
 

سرپرستار :

 شكوه فريدنصر

كارشناس پرستاري، سابقه كار در بيمارستان امام خميني و مردم

 
pic

اتاق عمل شهيد باهنر یا 3 اطاق عمل و سه تخت ريكاوري یصورت شبانه روزی فعال مي باشد.

كليه اعمال جراحي E.N.T ، جراح عمومي، زنان، لاپاراسكوپي، سيستوسكوپي، ارولوژي  در این یخش انجام مي گردد.

همچنین پزشك بيهوشي بصورت24 ساعته مقيم مي باشد.