داخلي

 

 

 نام و نام خانوادگی  شماره مطب  عكس
 

دکتر سید محمدرضا لاجوردی

 22234306
 

دکتر پروانه امیری

 
 

دکتر علیرضا جعفری

 22457934
 

دکتر محمدرضا سرافراز

 77624831