جراح عمومي

 

 

نام و نام خانوادگی مطب عکس

 

دکتر بهنام خسروی نژاد

 

88661908

42603000

 
 

دکتر علی شرقی

 

 77708173
 

دکتر محمود پارسا

 

 26118118
 

دکتر شروین نجفی زاده

 

 88793929
دکتر جمیله آقاعمو  55971023 ;

 

دکتر علیرضا شیرزادی

 

   
 

دکتر عباس کرمی

 

09196250183
 

دکتر محمد رضوی

 

 77880243