طب اورژانس

 

نام و نام خانوادگی مطب                  عکس          

 

دکتر ارشد عباس زاده

 

   

 

دکتر سیدمرتضی سروش نصب

 

 

 

 

 

 

دکتر اکبر افتخاری

 

   

 

دکتر محمدرضا عاقلی فر

 

   

 

دکتر حمیدرضا قنبری

 

   

 

دکتر پرهام تشکری

 

   

 

دکتر حاجی محمدی