اطفال

 

نام و نام خانوادگی مطب عکس

دکتر هادی روحانی

 
 22291187

دکتر سامیه قادری

 
 22813049

دکتر حمیدرضا رادان

 
 22205702
 

دکتر زهرا لامع فر

 
 

دکتر فهیمه جهانفر

 26122009
 

دکتر فرشته حدادزادگان

26108771
 

دکتر احمد هاشمی طالخونچه

 22709329