اورولوژ

 

 

نام و نام خانوادگی شماره مطب عكس

دکتر مصطفی حسینی

 
 22686774

دکتر شیرین عزیزجلالی

 
 88320954

دکتر شهریار مشرفی

 
 88801305
دکتر فرید پورک    

دکتر حسن شاهرخ

 
 22272666