ارتوپد

 

 

نام و نام خانوادگی  مطب  عکس

دکتر حیدر شهریاری راد

 
 22202812

دکتر محمد چیت ساز

 
 22612233-5

دکتر علی اصغر ابدی

 
 22014078
88938465
 

دکتر فریبرز عزیزی

 22643225
 

دکتر سزار قباد

 88881611
44287219

 

دکتر سید مانی مهدوی

 

   

 

دکتر محمدرضا فاخری