قلب

 

نام و نام خانوادگی          شماره مطب              عكس

دکتر فرهاد ایران نژادی

 
 88762345
 

دکتر حسین قوه ندوشن

 

 22615177

 

 

دکتر بهناز تن آرا

 

77723905  

 

دکتر محمدرضا چیذری

 

22864353

 

 

دکتر حیدر کریمی

 

22815610  

دکتر شهاب طباطبایی

 
 22219998

 

 

دکتر موسی کرمی خراط