عمومي

 

نام و نام خانوادگی مطب  عکس
دکتر سید محمود حسینی   -----------------------
 

دکتر ماندانا سلیمی 

 
 

دکتر طاهره شیخ زاهد

 

دکتر اسداله صغیری 

 

 

دکتر مرداویج همدانی

 

 

دکتر حسن جلالی 

 

دکتر بابک صدیقی

 
 
 

دکتر ژاله شریفی 

 
 

دکتر سید محمد همتی حسینی 

 
 

دکتر هومن قاسم زاده