زنان زايمان

 

 

 نام و نام خانوادگی  شماره مطب    عکس

دکتر رباب مشیری

 

دکتر مریم سام

 26118118

دکتر فریده فروغیان

22738473
 

دکتر مهدیه احمدی

 

22261088

دکتر هویا طلوعی

 22244175

دکتر زهرا امیدوار

 22869444

دکتر فرحناز عسگری

 22813049

دکتر زهره کریمی

 88782757

دکتر زهرا طلایی راد

 22641830

دکتر نسرین صفی الدین

 26131426

دکتر مهشید عطایی

 88676416
88872742
دکتر عزیزه امیدوار    
دکتر ترانه همتاپور  22291187