بيهوشي

 

 نام و نام خانوادگی  شماره مطب    عکس
 

دکتر جعفر محمدخانی

---------
 

دکتر ابوالفضل حسین زاده

 ---------
 

دکتر حسن بلندپروا

 ---------

 

دکتر احمدرضا شفایی

 

---------