اين بخش از سال 77 با هدف ساماندهي خريد و تعمير تجهيزات پزشكي در كليه بخش هاي بيمارستان شروع به كار كرد.

77-79 : جناب آقاي آقاحسيني(مهندسي الكترونيك)

80-84 : سركار خانم مهندس شيباني( مهندسي پزشكي)

84 تا کنون: جناب آقاي دكتر حاجيان (دكتراي پرتوپزشكي)
و كارشناس تجهيزات پزشكي سركارخانم مهندس شفيعيان (مهندسي پزشكي) هستند.

رسالت اين بخش با هدف تكميل، توسعه و ارتقا تجهيزات تشخيصي و درماني با استفاده از فن آوري هاي جديد مي باشد.

از جمله فعاليت هاي اين بخش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

v     كنترل كيفي تجهيزات پزشكي

v     نظارت بر به روز بون و افزايش بهره وري تجهيزات پزشكي

v     آموزش فني كاربران

v     اسقاط تجهيزات پزشكي بر اساس ضوابط مربوطه

v     سرويس و تعميرات تجهيزات پزشكي

v     حفظ ايمني بيمار

اميد است با تلاش پرسنل اين بخش هر روز نيل به هدف مقدس بهداشت، سلامت و درمان مراجعين عزيز كه بر اساس استانداردهاي جهاني، توسط مديران ارشد با بررسي هاي ميداني، موردي و اصولي انجام شود.

شماره مستقيم واحد: 22285580-021