مسئول واحد : سرکار خانم مهندس طهماسبی


اهداف استراتژيك واحد انفورماتيك


استقرار و پياده سازي نظام جامع انفورماتيك يك سازمان در راستاي سياست هاي راهبردي از وظايف اصلي واحد

انفورماتيك مي باشد. در راستاي وظيفه اصلي اين واحد ، استفاده از تكنولوژي هاي روز فناوري اطلاعات كه باعث تسريع در استخراج داده ها ، شفاف سازي و نيز صحه گذاري بر درستي داده ها مي شود و در دستور كار واحد قرار مي گيرد.

ايجاد ، حفظ و نگهداري بستر مناسب انجام امور جاري سازمان ، با استفاده از فن آوري اطلاعات ، يكي ديگر از وظايف واحد انفورماتيك مي باشد. حركت در جهت تبديل معيارهاي كمي و كيفي به داده ها ، در جهت رشد قدرت تصميم گيري مديران  ، و در نهايت رسيدن به اهداف عالي سازمان از اولويت هاي واحد انفورماتيك مي باشد.

 

 

شماره مستقيم واحد: 22285580-021