سرکار خانم فخرالسادات رفعتي  

فارغ التحصيل رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران

با سابقه خدمت 30 سال و 5 ماه در مجتمع بيمارستان امام خميني

محل خدمت بخشهاي داخلي ، جراحي ، اورژانس ، آندوسكوپي

بعنوان بازرس معاونت درمان (دفتر امور پرستاري)

سرپرستار بخش كودكان و سوپروايزر

مترون بيمارستان ولي عصر (عج) مجتمع بيمارستاني امام خميني

مترون بيمارستان امام خميني (ره)

دوره هاي گذرانده

مديريت ICU ، CCU ، كنترل عفونت ، شير مادر و...

سال بازنشستگي 1382