کمیته کنترل عفونت

این کمیته از مهمترین کمیته های بیمارستانی می باشد . اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         نظارت یر بهداشت محیط بیمارستان

-         نظارت یر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

-         بررسی عفونتهای بیمارستانی به صورت روتین ،شامل کنترل Cross Infection  در اتاق عمل ، آزمایشگاه ، یاتک خو ن و ...

-         تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی محیط های بیمارستانی طبق استانداردهای موجود شامل  اشعه گذاری و سترونی اتاق های عمل ، بخش های ایزوله و سایر قسمتهای مورد نیاز