کمیته مرگ و میر

این کمیته به بررسی علل مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب ، ابعاد قانونی موضوع ، تچزیه و تحلبل عوارض بیمارستانی و روند آتها ، تچزیه و تحلبل عوارض اتفاق افتاده و ... می پردازد .

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-        بررسی منظم تمام موارد مرگ و میر

-        بررسی دوره ای عوارض

-        پیگیری موارد قانونی

-        تهیه گزارشات کارشناسی

-        تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی

-        برخورد با مواردیکه قصور اتفاق افتاده در حدود اختیارات

-        اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان

-        بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان

-         و ...