کمیته انتقال خون

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتبار بخشی

-         بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بیمارستان

-         تصویب و اجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون

-         ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون