کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و محیط

بیمارستان یاید الگوی نظافت و سمبل پاکیزگی باشد ، این اصا در تمام اماکن باید نمود و درخشش داشته باشد ، و این در مورد بیمارستان ها که مسئول تزویح بهداشت و سلامت هستند اهمیت بیشتری دارد.

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         احرای استانداردهای ایمنی ، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی

-         تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

-         تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده

-         اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

-         نظارت بر بهداشت پرتو ها در بیمارستان