کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و ترویج زایمان طبیعی

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         گنحاندن مطالب آموزشی شیر مادر در برنامه آموزشی بیمارستان و کارکنان

-         شرکت در دوره های بازآموزی و کنفرانس های دانشگاهی

-         انجام مراقبت های مادران در حین بارداری و شیر دهی

-         ترخیص همزمان مادر و نوزاد

-         نظازت یرروند آموزشی مادر و تشکیل گروه های حامی مادران شیرده

-         نرویج زایمان طبیعی