کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات و آمار ضروری است

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         استفاده ازسیستم مکانیزه و کامپیوتر در بایگانی و مدارک پزشکی

-         کامل بودن پرونده های بیمارستانی

-         گزارشات ادواری و گزارشات تنظیم شده سالیانه

-         و ...