کمیته اخلاق پزشکی

این کمیته در جهت ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای اسلامی تشکیل  می گردد