کمیته دارو و درمان

این کمیته به منظور تضمین خدمات درمانی ور مجموعه بیمارستان و بویژه فوریتها و اورژانسها ،کنترل کیفیت و کمیت دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل می گردد.

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         ترویج شیوه های علمی دارو و درمان

-         آشنا نمودن پزشکان و پرسنل با تازه های دارو و درمان

-         نظارت برحسن اجرای روند مسائل درمانی در بیمارستان

-         ترویج مشاوره در سطح بیمارستان

-         و ....