کمیته بهبود کیفیت

این کمیته مسئولیت بازبینی مصوبات کمیته های مختلف و تصویب نهایی این مصوبات ، همچنین حل مشکلات اجرائی ،مدیریتی و کیفی را عهده دار است.