کمیته بحران

اهداف و وظایف آن عبارتست از :

-         آمادگی لازم در مواقع عادی با انجام مانورهای برنامه ریزی شده ،جهت انجام وظیفه در زمان بحران

-         رسیدگی به وضعیت بیماران اعزام شده و ارائه خدمات بهینه یهداشتی و درمانی